ഓം ഹരി: ശ്രീഗണപതയെ നമ:

നാവിൽ തൊട്ടൊരു പൊന്നിലും , പുതുമകൾ തേടും വിരൽത്തുമ്പു കൊ  -
ണ്ടേവം കുത്തിവരഞ്ഞ പൊന്നരിയിലും, പൊന്നാകുമീ  മണ്ണിലായ്  
താവും കൊഞ്ചലുരുക്കഴിച്ചു കരളേ!,  നീ പാടുകാ,ടാ,ടുകീ 
വേവും നേരിനിടയ്ക്കിടയ്ക്കു കുളിരിൻ പെയ്തായ്, കരുത്തായ്‌ ചിരം.   

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

മുക്തകങ്ങള്‍ - വെറുതെ

വീനസിൻ ദേവാലയം

തൊണ്ടു ചീയുമ്പോൾ