മുപ്പത് , ജനുവരി.

മഹാത്‌മാവിന്റെ ജീവിതം
മാനവർക്കാകെ മാതൃക 
മുപ്പത്തിന് ചോപ്പു പൂക്കളെൻ   
മാതൃഭൂവിന്റെ ദുഃഖവും 

മാറ്റമില്ലാത്ത ശാപമോ 
മാതൃദേവീ വിലാപമോ 
മാറ്റൊലിക്കൊൾവു  ചുറ്റിലും 
മാഞ്ഞുപോകാതെ നിത്യവും 

മാലകറ്റും വിശുദ്ധമാം  
മന്ത്രണം സ്നേഹമൊന്നുതാൻ 
മൗനമർപ്പിച്ചു കൈതൊഴാം 
മഹാത്മാവേ  പൊറുക്കുക   

Comments

Popular posts from this blog

മുക്തകങ്ങള്‍ - വെറുതെ

വീനസിൻ ദേവാലയം

തൊണ്ടു ചീയുമ്പോൾ